Terms and conditions coming soon…

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКИ

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Възложител е потребителя, подал поръчката чрез функционалността на настоящия интернет файл, с данни от попълнената форма.
2. Изпълнител е “БУЛГЕД” ООД, ЕИК: 130714137, ИН по ДДС BG130714137, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Кузман Шапкарев“ 4.

II. ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗРАБОТКА

3. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изработи на свой риск срещу възнаграждение възложената чрез заявка/оферта поръчка в уговорените срокове.
4. Препоръки към файловете за печат:
– PDF-формат с качество за печат. За подробности за подготовката, прочетете тук – http://goo.gl/Lv4xYF;
– Допустими са форматите TIFF и EPS, записани с подходящи настройки и качество за печат. Нежелателно е използването на работни формати на приложения като DOC, DOCX, PPTX, CDR, AI, INDD;
– резолюция на растерните изображения – 150 до 300 dpi при размер 1:1;
– шрифтове – вградени в PDF-формат или конвертирани в криви при векторен формат;
– цветово пространство – CMYK.
5. При възлагането на поръчката Възложителят указва следните параметри: вид на изделието, тираж, краен размер, цветност на изделието, вид хартия, довършителни операции, срок за изработване и предаване, както и други, на които изделието следва да отговаря.
6. При възлагането на поръчката Възложителят предава на Изпълнителя всички необходими изходни материали – годни за печат файлове, мостри за цвят, макети на готовия продукт и др., съобразени с изискванията и указанията на Изпълнителя. Мостра за цвят и макет, могат да бъдат произведени като начална фаза при поръчка от страна на Възложителя. В противен случай, рискът от евентуални несъответствия на готовия продукт от каквото и да е естество, се носи от Възложителя. Всеки неточно заявен и/или незаявен параметър по поръчката от Възложителя ще се счита за правилно изпълнен от Изпълнителя, a евентуални последващи промени или поправки ще бъдат за сметка на Възложителя.

III. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗРАБОТЕНАТА ПОРЪЧКА

7. Предаване на изработената поръчка се извършва чрез двустранен приемо-предавателен протокол, който се подписва от упълномощени представители на двете страни.
8. Възложителят има право на рекламации за явни недостатъци в момента на приемането на поръчката.
9. Възложителят има право на рекламации за скрити недостатъци в срок до 10 (десет) дни след предаването на готовата поръчка.

IV. ПЛАЩАНИЯ

10. Възложителят е длъжен да заплати стойността на изпълнената поръчка преди нейното получаване по касов или банков път.
11. Възложителят може да заплати стойността на изпълнената поръчка разсрочено само при сключен договор с Изпълнителя съгласно сроковете и условията, уточнени в него.
12. При забава за плащане на договорено възнаграждение Възложителят дължи неустойка в размер на 0,1% на ден, но не повече от 10% от цялата сума.

V. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

13. Изпълнителят запазва всички авторски права върху информационните ресурси и програми, които предоставя на Възложителя при изпълнение на поръчката.
14. Възложителят запазва всички авторски права върху предоставените материали, включително файлове, каталози, запазени марки, дизайни, изображения на брандове, които предава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с цел изпълнение на поръчката.

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

15. Страните се споразумяват, че всички евентуални спорове, свързани с изпълнение на задълженията и реализиране правата им по настоящото възлагане, ще се решават в дух на добра воля, чрез преки преговори и доброволни споразумения.
16. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на гражданското законодателство на Република България.

Запознат съм с настоящите Общи условия на Изпълнителя и съм съгласен с условията и сроковете за изработка на Изпълнителя.

Общите условия влизат в сила от 20 април 2016 г.