На 09.06.2017 г. от 14 ч. в сградата на Булгед OOД, гр. Плевен, ул. „Гривишко шосе“ № 1, ще се проведе информационен ден относно изпълнението на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-0450-C01/20.06.2016г. между МИ и „Булгед“ ООД по проект: „Подобряване на производствения капацитет на Булгед ООД“.

Проектът е свързан със закупуване и въвеждане в експлоатация на система за директно лазерно гравиране – 1 брой.

Оборудването е закупено със средства по схема „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ чрез Европейски фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020г., като общата сума на инвестицията след провеждане на тръжната процедура е 1 658 393.24 лв., от които 995 035.94 лв. безвъзмездна финансова помощ, (от които 845 780,55 лв. от ЕС и 149 255.39 лв. от държавния бюджет) и 663 357.30 лв. собствено съфинансиране.


Проект BG16RFOP002-2.001-0450-С01 Подобряване на производствения капацитет на „Булгед“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Булгед“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО