eu sign competitiveness programme

„Булгед“ ООД подписа на 20.06.2016 г. договор BG16RFOP002­2.001-0450-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката с предмет изпълнение на проект: „Подобряване на производствения капацитет в „Булгед“ ЕООД.

 

Проектът е насочен към подобряване на производствения капацитет на „Булгед“ ООД, чрез закупуване на 1 бр. специализирана система за директно лазерно гравиране, която ще доведе до

подобряване на производствения процес в предприятието, разнообразяване на продуктовия асортимент и подобряване на ресурсната ефективност, а оттам и до създаване на нов стопански обект в гр. Плевен, където е предвидено да се инсталира новата машина. Системата ще разнообрази продуктовия асортимент на клишетата за флексопечат, като ще даде възможност на кандидата за производство на клишета не само с плоска форма, но и на ръкавни клишета. Закупуването и въвеждането в експлоатация на новата машина ще подобри качеството на предлаганите от Булгед клишета и ще подобри ресурсната ефективност в предприятието, чрез значително редуциране на брака при производството на клишета. Специализираната система за директно лазерно гравиране дава възможност за бърз цикъл за производство на клишета, което ще повиши производствения капацитет на дружеството. Разнообразеният продуктов асортимент с ръкавни клишета и други продукти, подобреното качество и ефективността на производствените процеси е предпоставка за по-сериозно навлизане на чужди пазари, нарастване на производствените обеми, намаляване на себестойността на продукцията и повишаване както на приходите от продажби, така и на печалбите на компанията. Очаква се след изпълнение на проекта производителността, средните генерирани приходи от износ и ефективността на производствените разходи да нараснат.

 

Оборудването ще се закупи със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., като общата сума на инвестицията е 1 661 731.84 лв., от които 997 039.10 лв. безвъзмездна финансова помощ (847 483,24 лв. европейско и 149 555,86 лв. национално съфинансиране) и 664 692.74 лв. собствено съфинансиране.

 

Обща цел на проекта: Повишаване на производствения капацитет на „Булгед“ ООД чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на ново технологично оборудване и създаване на нов стопански обект.

 

Специфични цели на проекта:

 

Увеличаване на производствените обеми на компанията;

Разнообразяване на продуктовия асортимент с ръкавни клишета;

Повишаване на ефективността и ефикасността на производствения процес на дружеството;

Повишаване качеството на произвежданите от дружеството продукти;

Разширяване на експортния потенциал на предприятието;

Намаляване на себестойността на продукцията;

С постигането на тези цели ще се повиши производствения капацитет, експортния потенциал и ефективността на производствения процес, което пряко кореспондира с целите на Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП” и Оперативната програма „Иновации и конкурентоспособност“, както и на настоящата процедура, а имено „повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал на българските МСП“.

В допълнение, целите на настоящия проект пряко кореспондират с тематична цел 3, инвестиционен приоритет 3г/ от Регламент 1301/2013 „подкрепа за капацитета на МСП за растеж в рамките на регионалните, националните и международните пазари и участие в процеса на иновации“. Ето защо както общата, така и специфичните цели на настоящото проектно предложение са в унисон с целите, залегнали в стратегическите документи, както на национално, така и на общностно ниво.

 

Резултати:

 

 • Увеличаване на приходите от износ;
 • Увеличаване на средните генерирани приходи от износ, в резултат от инвестицията
 • Увеличаване броя на клиентите както на националния, така и на международните пазари, поради разнообразяването на продуктовия асортимент и подобряването на качеството на продукцията.
 • Повишаване на производствения капацитет на кандидата за производство на клишета, което ще доведе и до създаване на нов стопански обект в гр. Плевен, където ще бъде реализирана инвестицията;
 • Увеличаване на произведените обеми клишета;
 • Намаляване на времето за изработка на едно клише;
 • Увеличаване на производителността;
 • Увеличаване на ефективността на производствените разходи;
 • Увеличаване на средните генерирани приходи от износ поради увеличения производствен капацитет;
 • Намаляване на себестойността на продукцията;
 • Намаление на бракуваната продукция клишета;
 • Намаляване на количествата отпадък предвиден за депониране;
 • Намаляване на количествата отпадък от производството на единица продукция (клишета) предвиден за депониране;
 • Минимизиране на екологичния отпечатък от индустриалната дейност на „Булгед“ ООД.

Проект  BG16RFOP002-2.001-0450 Подобряване на производствения капацитет на „Булгед“ ООД, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Булгед“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО