Фирма „Булгед” ООД е водеща фирма на българския пазар, предлагаща продукти и услуги в областта на полиграфията. Oсновната цел в дейността на „Булгед” ООД е да създава и предоставя на своите клиенти продукт, който все по-пълно удовлетворява неговите нужди и очаквания.

За да постигнем значително развитие в тази посока, ние си поставяме конкретни цели по качеството, които са част от фирмената политиката и са предмет на ежегоден преглед.

Същността на политиката по качеството се изразява във формулиране на система от управленски и организационни действия, свързани с непрекъснато усъвършенстване на дейността на организацията във всичките й аспекти. Тя се основава на стратегическите цели на Организацията.

За ефективно провеждане на Политиката по качеството ръководството заявява следните основни принципи, които прилага в дейността си:

 • Насоченост към клиенти и други заинтересовани страни – висш приоритет на Организацията са нейните клиенти и клиентската удовлетвореност. Поддържаме коректно сътрудничество с клиенти и доставчици на базата на взаимно доверие, взаимноизгодни условия и професионални отношения, спазвайки действащите законови и нормативни изисквания.
 • Процесен подход – създаваните от Организацията продукти са резултат от протичането на взаимосвързани процеси, които се разглеждат и управляват като система.
 • Мислене, основано на риска – овладяването на рисковете и използването на възможностите са основата за постигане на по-добри резултати и предотвратяване на негативни последствия.
 • Лидерство на ръководството – Висшето ръководство осъзнава отговорността си за поддържането на работеща СУК, гарантира съвместимостта на политиката по качество и на целите по качество със стратегическата насоченост на Организацията и интегрира изискванията на СУК в бизнес процесите в нея.
 • Съпричастност на персонала – считаме, че най-ценният ресурс на Организацията са хората. Непрекъснато повишаване на компетентността на служителите, професионалното развитие и мотивиране на персонала, както и ясното разпределение на отговорностите по нива и функции са основните цели на Организацията при управлението на персонала.
 • Фактологичен подход при вземане на решения – решенията на всички нива във фирмата се основават на актуална и вярна информация. Наличието на работеща система за комуникации и управление на документираната информация създават условия за вземане на правилни решения.
 • Напрекъснато подобрение на качеството – чрез постоянно наблюдение и анализиране на процесите във фирмата и предприемане на ефективни коригиращи мерки; чрез използване на най-съвременни технологии и съоръжения за постигане на високо качество на продуктите; чрез оптимизиране на бизнес процесите в Организацията с цел намаляване на несъответстващите продукти.
 • Управление на взаимоотношенията – изграждане на взаимно изгодни отношения с доставчици, предлагащи високококачествени материали. Организацията определя ясни критерии за техния подбор и оценка.
 • Инвестиционна политика – планиране и реализиране на подходящи инвестиции, съобразени с целите на Организацията.
 • Огигуряване на условия на труд – ефективно управление на рисковете за здравето и сигурността на служителите, спазвайки приложимите законови и други изисквания, приети за изпълнение и отнасящи се до рисковете по ЗБУТ.
 • Постигане на пълна ангажираност на служителите с Политиката по качество и целите на Дружеството.

Ръководството на Организацията гарантира, че:

 • Организацията разполага с нужните ресурси за изграждане, поддържане и развитие на Система за управление на качеството;
 • полага грижи въведената система за управление да функционира ефикасно и в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015;
 • е създало условия за активното съдействие на ръководния и изпълнителски персонал в развитието на СУК.

Ръководството, в лицето на Управителя:

 • официално декларира своята ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията;
 • поема персонална отговорност за периодично актуализиране на ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО с цел непрекъснатото й усъвършенст-ване;
 • осъзнава водещата си роля при формулирането на целите по качество и създава механизми за контрол на тяхното изпълнение;
 • се ангажира за разгласяване, разясняване и прилагане на Политиката по качеството, за реализация на целите по управление и за предприемане на всички необходими мерки, за да бъдат разбрани и постигнати поставените цели в определените срокове.

Като Управител на Булгед ООД,

ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, ОСИГУРЯВАЩА ПРОСПЕРИТЕТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 

март, 2019 год.

Управител:

Николай Рачев